Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

0415 59f0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamarlylee marlylee
lemkove
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viamarlylee marlylee
lemkove
lemkove
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viamayamar mayamar
lemkove
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
lemkove
lemkove
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamayamar mayamar

August 15 2017

lemkove
2930 62a5 500
lemkove
2937 7a1a 500
1019 7016 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasatyra satyra
lemkove
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
lemkove
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viamayamar mayamar
lemkove
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
lemkove
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamayamar mayamar
lemkove
3027 8fac
Reposted fromskrzacik skrzacik viaIriss Iriss
lemkove
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
lemkove
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
2203 8b8a
Reposted fromhagis hagis viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl