Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

lemkove
3968 404e
Reposted frombeginagain beginagain viaphilomath philomath
lemkove
8025 3e59
lemkove
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
lemkove
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaforgettoregret forgettoregret
lemkove
Posiadam szczególny talent do rozmyślania nad ponurą stroną życia, wyciągania z niej najgłębszej goryczy i smakowania jej; zbadawszy ją tak do cna, wiedziałem, jak najskuteczniej znęcać się nad sobą.
— Hans Christian Andersen — Baśń mojego życia
lemkove
4132 8444 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viascorpix scorpix
lemkove
Sprawiał, że śmiałam się w świecie, który doprowadzał mnie do łez.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viablackenedsky blackenedsky
lemkove
3152 ccd8 500
Reposted fromherrnett herrnett vianishe1 nishe1
lemkove
0130 a7d6
Reposted frommartynkowa martynkowa viablubra blubra
lemkove
4583 c0ec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadaqua daqua
lemkove
2921 cb8c 500
lemkove
2937 7a1a 500
lemkove
2971 4d7a 500
lemkove
3001 a1b2 500
lemkove
3266 3740
1391 1464
Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.
lemkove
Reposted fromFlau Flau viacharlotte-ka charlotte-ka
lemkove
0233 78bf
Reposted fromgug gug viacharlotte-ka charlotte-ka

July 27 2017

lemkove
2510 b985
lemkove
2512 c774 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl