Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

lemkove
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku vianowaczi nowaczi
lemkove
6440 ac66 500
Reposted fromratek ratek viapikkumyy pikkumyy
lemkove
9180 f4ef 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaIriss Iriss
1627 e904
Reposted fromkattrina kattrina viafoodforsoul foodforsoul

June 06 2018

lemkove
Japierdolę, jest czerwiec
— gdzie ja kurwa, zgubiłam pół roku?

June 05 2018

lemkove
9760 0448
Reposted fromSanthe Santhe viamole-w-filizance mole-w-filizance
lemkove
lemkove
0467 065d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
lemkove
5764 6db7 500
Reposted fromseaweed seaweed viaIriss Iriss
lemkove
9180 f4ef 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaIriss Iriss
lemkove
8841 ce74
Reposted fromursa-major ursa-major viaIriss Iriss
1627 e904
Reposted fromkattrina kattrina viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaIriss Iriss

June 04 2018

lemkove

June 03 2018

lemkove
7783 1266 500
Reposted from2017 2017 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
lemkove
2539 8be2 500
Reposted fromkaiee kaiee viadancingwithaghost dancingwithaghost
lemkove
lemkove
0645 8b76
Reposted fromzungud zungud viastraycat straycat
lemkove
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viafabulous-lazy fabulous-lazy
lemkove
0109 f16a
Reposted fromkatiuszak katiuszak viastraycat straycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl