Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

lemkove
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viaabracadabraa abracadabraa
lemkove
5580 3614 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaagatojaa agatojaa
lemkove
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutcat outcat viaagp agp
lemkove
lemkove
1232 d492
Reposted fromrichardth richardth vianaiwna naiwna
lemkove
5514 bdac 500
lemkove
lemkove
2992 7292
lemkove
4180 aad4 500
Reposted fromposzum poszum viacorazblizej corazblizej
1885 055d 500
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viairmelin irmelin
lemkove
9845 796c 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viacorazblizej corazblizej
lemkove
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad viasaureus saureus
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamartalaura martalaura
lemkove
0076 7b13 500
lemkove
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaszarakoszula szarakoszula
lemkove
lemkove
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialeire leire
lemkove
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaolalaa olalaa
lemkove
0337 313e 500
Reposted fromSardion Sardion viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl