Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

1921 0247
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamayamar mayamar
lemkove
4533 4f41
Reposted fromrichardth richardth viamayamar mayamar
lemkove
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viamayamar mayamar
lemkove
8340 dc67
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viasatyra satyra
lemkove
0981 fee8
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamayamar mayamar
lemkove
4542 165c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamayamar mayamar
lemkove
8215 b521
omg Ted!
lemkove
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamiimi miimi
lemkove
Wiem po sobie czym jest emocjonalne wypalenie. W ten sposób organizm się broni, kiedy nie jest już w stanie zmagać się z negatywnymi bodźcami. Z psychicznym bólem. Jeśli zbyt długo człowiek żyje samymi uczuciami, może się zdarzyć, że wygasną. Całkowicie. Znalazłam w internecie wyrażenie “pustynia emocjonalna”. Prawdopodobnie niektórzy doznają jej przez całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaannie94 annie94
lemkove
3686 60a8
Reposted fromcontroversial controversial viaannie94 annie94
8165 c891

BED BED BED BED BED BED BED BED BED BED

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viamayamar mayamar
0954 e779 500
Reposted fromreverie reverie viasatyra satyra
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaIriss Iriss
2215 922a

kennethktran:

let him in 

lemkove
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viaannie94 annie94
lemkove
0953 8fc8
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viaIriss Iriss
lemkove
1898 c9ed
Reposted fromlaters laters viaIriss Iriss
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viamayamar mayamar

April 16 2017

lemkove
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaSenyia Senyia
lemkove

Żadne drzewo nie jest mocne ani odporne na burze, jeżeli często nie wstrząsają nim wichury, i właśnie pod nękającym naporem burzy nabiera siły i jeszcze mocniej korzeniami utwierdza się w ziemi. Słabe są drzewa, które wzrosły na słonecznych dolinach.


— Seneka
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl