Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2016

lemkove
2699 d509 500
0811 d67a
Reposted fromprolove prolove viaIriss Iriss
lemkove
2868 757d
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaIriss Iriss

September 28 2016

lemkove
jeśli na jakąś przyjemność potrzebujesz aprobaty innych, to rzeczywiście jest mi cię żal.
— Hermann Hesse – Wilk stepowy (tak bardzo prawdziwe w świecie, w którym każdą najmniejszą przyjemność, każde zainteresowanie musicie od razu upamiętnić na fejsie lub instagramie w oczekiwaniu na lajki i komentarze, w poszukiwaniu bezsensownej aprobaty i oklasków)
Reposted fromvaka vaka viaAmere Amere
lemkove
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran
Reposted frommajkey majkey viamalaami malaami

September 27 2016

lemkove
lemkove
5672 773c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viamalaami malaami
lemkove
7194 0412 500
Reposted frompablafiorella pablafiorella viamyszka0017 myszka0017
lemkove
6946 827c
Reposted fromhahaha-no hahaha-no viaoutkapa outkapa
lemkove
lemkove
1862 67c8
Reposted fromtfu tfu viamaruda maruda
lemkove
1493 8cbd
lemkove
1778 e152
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22 viaunmadebeds unmadebeds
lemkove
Reposted fromdroID242 droID242 viabarock barock
lemkove
lemkove
lemkove
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni. 
— fragment wywiadu o M.Hłasko
Reposted fromlovvie lovvie viaMrrruk Mrrruk
lemkove
Reposted frompjoter pjoter viapkz451 pkz451
lemkove
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadecoorkowa decoorkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl