Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

4668 5884
lemkove
9369 ca95 500
Reposted from1923 1923 viafoodforsoul foodforsoul
lemkove

April 17 2018

lemkove
lemkove
2174 b187
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
1222 f037 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
Reposted fromAgnya Agnya viasatyra satyra
lemkove
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra

April 16 2018

lemkove

"Teraz w USA ogłasza się wyniki chyba najdłuższych w historii psychologii i medycyny badań nad szczęściem i zdrowiem ludzi. Zaczęto je robić już w 1938 roku. Do badania zaproszona najpierw kilkuset studentów Harvardu (między innymi Johna Kennedy’ego). Z czasem dołączono do tego mieszkańców Bostonu, ale tym razem ludzi z niskim wykształceniem, często z marginesu społecznego. I pytano ich cyklicznie przez kilkadziesiąt lat: „Co jest dla ciebie sensem życia i źródłem szczęścia?” I większość badanych mając 20-30 lat mówiło, że pieniądze i sława. Koło 40-stki zaczęli mówić różnymi słowami coś, co powtarzali już do śmierci i tym czymś były relacje. Okazało się, że rzeczywistym źródłem szczęścia dla człowieka, który już coś przeżył i popróbował są wyłącznie relacje. Relacje intymne, miłosne, społeczne. To jest podstawowe źródło szczęścia. Co więcej, udało się w tych badaniach wykazać, że ludzie którzy odczuwają spełnienie w obszarze relacji, mają znacznie lepsze parametry przeżycia i zdrowia. Jaki z tego wniosek? Dbaj o swoje ciało i zdrowie, ale dbaj też o relacje, traktując je szerzej niż miłość, bo one decydują w największym stopniu o zdrowiu twojego mózgu. Więc wracając do głównego tematu naszej rozmowy wychodzi na to, że to samotność i niskie poczucie własnej wartości są źródłem największego nieszczęścia".

Z wywiadu z Jackiem Santorskim

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaalamakota alamakota
lemkove
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viasatyra satyra
lemkove
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra

April 12 2018

lemkove
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
lemkove
0294 382d 500
Reposted fromla-lu la-lu viaIriss Iriss
lemkove
lemkove

April 08 2018

lemkove
6146 4831
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
lemkove
5446 7f28 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyra satyra
lemkove
5361 7ca7
Reposted fromadaamanth adaamanth viaIriss Iriss
lemkove
6443 ded6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
lemkove
1582 4bf8 500
Reposted fromsarazation sarazation viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl