Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

lemkove
lemkove
4884 8a40 500
"Dzika kaczka"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viafoodforsoul foodforsoul
9352 3708
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
5138 3720
lemkove
2463 84ec
lemkove
lemkove
0713 c31c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaIriss Iriss
lemkove
Reposted fromFlau Flau viaIriss Iriss
lemkove
3698 5013 500
Reposted fromLane Lane viaIriss Iriss
lemkove
5583 3394 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
lemkove
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaIriss Iriss
lemkove
6571 aa83
Reposted frompotatos potatos vialookbook lookbook
lemkove
2268 7452
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamarlylee marlylee
lemkove
lemkove
Reposted frombluuu bluuu viamarlylee marlylee
lemkove
0380 0949
Reposted from9finger 9finger viamarlylee marlylee

December 03 2017

6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viasatyra satyra
lemkove
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viasatyra satyra
8307 3204 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaIriss Iriss
lemkove
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl