Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2016

lemkove

August 26 2016

lemkove
Przede mną zakochani, za mną zakochani. Z moim zdrowiem psychicznym też nie jest do końca dobrze.
— Gustaw Padruski - "Błędy młodości"
Reposted fromzycietodziwka zycietodziwka viaespere espere
lemkove
8082 db99 500
Reposted fromkaplitov kaplitov viaespere espere
lemkove
2201 2278 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaespere espere
lemkove
3890 a513
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viastuckedinsoul stuckedinsoul
lemkove
3480 695e 500
lemkove
8785 32bd 500
Reposted frommoai moai viaespere espere
0765 6367
lemkove
6449 689f 500
Reposted fromrol rol viaespere espere
lemkove
9669 9f37
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamayamar mayamar
lemkove
9688 e2a5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamayamar mayamar
lemkove
2011 0e7c 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamayamar mayamar
lemkove
1961 d7d6
Reposted fromlittlefool littlefool viastuckedinsoul stuckedinsoul
lemkove
Czytaj. Dużo czytaj. To najlepsza forma buntu jaką masz. Otwartego umysłu nie zabierze Ci nikt.
— Ks. Paweł Antkiewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaro-koko ro-koko
lemkove
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— musierowicz.
Reposted fromrol rol viaro-koko ro-koko
lemkove
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaro-koko ro-koko
lemkove
5178 6d03 500
Reposted fromrol rol viaro-koko ro-koko
lemkove
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaro-koko ro-koko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl