Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

lemkove
8103 70f3
3566 f805

me everywhere

Reposted fromdamonallbran damonallbran viamarlylee marlylee
lemkove
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viamayamar mayamar
lemkove
7402 0ef3 500
Reposted fromlsm lsm viasatyra satyra
lemkove
4543 fb84 500
nirvana
Reposted fromantihec antihec viasatyra satyra
lemkove
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viasatyra satyra
lemkove
Reposted fromworst-case worst-case viasatyra satyra
lemkove
2535 4ea2
Reposted fromiloveMeryl iloveMeryl viamayamar mayamar
lemkove
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viamayamar mayamar
lemkove
Reposted fromsilence89 silence89 viamayamar mayamar

October 17 2017

lemkove
3387 095b 500
"Maski i twarze" vol.2

October 12 2017

lemkove
W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła".
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted from1923 1923 viamayamar mayamar
lemkove


Surreal artwork by Jin Xingye.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viasatyra satyra
lemkove
2380 a7aa 500
Reposted fromtitelitury titelitury viafoodforsoul foodforsoul
1683 8867 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
5699 fc5a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viafoodforsoul foodforsoul
lemkove
0854 35f1 500
Kiedy pytają jak się trzymam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl